Avaleht
Info
Dokumendid
Põhikiri
Statuudid
Liikmed
Juhatus
Revisjonikomisjon
Võistlused
Parimad sportlased
Statistika
Auliikmed
Arhiiv
Galerii

Statuudid

Kinnitatud
EKVA üldkoosoleku poolt
12. detsembril 2003.a
 

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni auliikme statuut


1. Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni (edaspidi – EKVA) aunimetus auliige on EKVA kõrge tunnustuse avaldus, mis omistatakse isikule, kes: 

1.1. on EKVA liige vähemalt 10 aastat ning on seejuures märkimisväärselt kaasa aidanud EKVA põhikirjalise eesmärgi propageerimisele ja elluviimisele ning omab EKVA arengus ja tegevuses olulist kohta ning tähendust või

1.2. on osutanud erilisi teeneid Eesti kergejõustiku ja veteranispordiliikumise edendamisel.

2. Auliige, kes omandab selle nimetuse käesoleva statuudi punkti 1.2 alusel, ei pea olema EKVA liige. Auliikmele, kes ei ole EKVA liige, ei laiene EKVA põhikirjaga liikmetele antud õigused ja kohustused, kui käesolevas statuudis pole nimetatud teisiti.

3. EKVA auliikme nimetab vastava isiku eelneval nõusolekul juhatus EKVA liikmete ettepanekute põhjal.. Ettepanekuid auliikme nimetamiseks võib teha iga EKVA liige, kaasa arvatud juhatuse liige.

4. Ettepanek auliikme nimetamiseks tehakse kirjalikult. Kirjalikus ettepanekus (esildises) näidatakse auliikme esitamise motiivid.

5. EKVA juhatus vaatab esildise läbi ning teeb oma otsuse auliikme nimetamise või sellest keeldumise kohta üldjuhul oma esimesel lähemal korralisel koosolekul arvates esildise üleandmise kuupäevast.

6. Auliikme nimetamise otsuse tegemiseks on vajalik lihthäälteenamus juhatuse kõigi liikmete häälte üldarvust.

7. Auliikme nimetusega kaasneb EKVA auliikme tunnistus. Auliikme tunnistus antakse auliikmele kätte pidulikult üldkoosolekul. Tunnistusele lisatakse ärakiri vastavast juhatuse otsusest ja juhatuse koosoleku protokollist. Kui auliikmel pole võimalik üldkoosolekul osaleda, siis antakse tunnustuskiri üle presidendi või asepresidendi poolt juhatuse koosolekul või muus auliikmele sobivas olukorras.

8. Auliikmel on õigus osaleda juhatuse koosolekul nõuandva sõnaõigusega ning teha seal koosoleku päevakorda puutuvaid ettepanekuid. Auliige ei osale hääletamisel ja otsuste tegemisel.

9. Auliikmel, kes ei ole EKVA liige on õigus:
9.1. osaleda sõnaõigusega EKVA üldkoosolekutel;
9.2. osaleda EKVA korraldatud üritustel;
9.3. saada igakülgset teavet EKVA tegevuse kohta;
9.4. esitada juhatusele ettepanekuid EKVA tegevuse arendamiseks;
9.5. loobuda mistahes ajal auliikme nimetusest.

10. EKVA liikmetest auliikmed on vabastatud liikmemaksu tasumisest.

11. Juhatusel on õigus EKVA põhikirja punktis 3.6 nimetatud asjaolude ilmnemisel auliikmeks nimetamise otsus tühistada.

Enno Akkel
President

Helgi Sagor
Sekretär
 


Kinnitatud
EKVA üldkoosoleku poolt
17.detsembril 2005.a
 

EKVA liikmetele autasude ja toetuste määramise statuut

1. Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni (edaspidi – EKVA) autasud on:
1.1. aukiri;
1.2. tänukiri;
1.3. aunimetus “Aasta parim sportlane”;
1.4. diplom

2. EKVA aukiri on EKVA kõrgeim autasu, millega tunnustatakse EKVA liikme erilisi teeneid EKVA põhikirjas püstitatud eesmärgi saavutamisele suunatud tegevuses nii Eestis kui ka välisriikides. EKVA aukirjaga võib autasustada ka muid isikuid väljaspool EKVA liikmeskonda ja organisatsioone, kelle panus EKVA tegevusse või arengusse seda väärib.

3. EKVA tänukiri on autasu, millega tunnustatakse EKVA liikme tulemuslikku tegevust EKVA põhiülesannete täitmisel. EKVA tänukiri antakse liikmele:
3.1. EKVA auliikme nimetuse omistamise puhul,
3.2. pikaajalise eduka tegevuse eest,
3.3. muu silmapaistva tegevuse eest;

4. EKVA aunimetus “Aasta parim sportlane” antakse igal aastal oma vanuseklassis parimaid sportlikke tulemusi ja saavutusi näidanud EKVA nais- ja meesliikmetele. Aasta parimale sportlasele antakse karikas või mälestusplaat

5. Eesti, Euroopa või maailmarekordi ületanud EKVA liiget autasustatakse EKVA diplomiga.

6. EKVA autasud annab autasustatavatele pidulikult üle EKVA president, tema äraolekul asepresident või presidendi poolt volitatud isik.

7. Juubelisünnipäevaks (numbritega 5 või 0 lõppeva vanuse täitumisel) saadab juhatus EKVA liikmele õnnitluskaardi.

8. Ettepanekuid statuudi punktides 1.1 – 1.2 nimetatud autasude määramiseks võib teha iga EKVA liige. Ettepanekud esitatakse EKVA sekretärile aasta jooksul vähemalt üks nädal enne planeeritud juhatuse koosoleku toimumist. Ettepanekud punktis 1.3 nimetatud autasu määramiseks teevad juhatuse liikmed aasta IV kvartali juhatuse koosolekul.

9. Sekretär registreerib saabunud ettepanekud ning annab need üle EKVA presidendile. President koondab ettepanekud ning teeb nende põhjal esildise EKVA juhatusele autasude määramiseks.

10. Otsused autasude määramiseks, võttes arvesse saabunud ettepanekuid ja presidendi esildist, teeb EKVA juhatus oma koosolekul. Otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega

11. EKVA liikmete kohta, kes on püstitanud oma vanuseklassi Eesti, Euroopa või maailmarekordi, peab jooksvat arvestust EKVA statistikaga tegelev juhatuse liige ning teeb aasta IV kvartali korralisel koosolekul juhatusele esildise nende autasustamiseks EKVA diplomiga.

12. EKVA autasudega võib võimaluse korral kaasneda ka mälestusese või muu kingitus.

13. EKVA sekretär korraldab autasude vormistamise ja peab sellekohast arvestust. Kõik andmed EKVA autasude ja nende saajate kohta koondatakse EKVA auraamatusse.

14. EKVA võib tunnustada oma liikmete sportlikke saavutusi või erilisi teeneid nende esitamisega juhatuse otsuse alusel autasustamiseks teistele spordiorganisatsioonidele (Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Spordiveteranide Liit jm) või riigiasutustele.

15. Toetused EKVA liikmetele on:
15.1. vabastamine EKVA liikmemaksu tasumisest;
15.2. vabastamine osavõtumaksu tasumisest EKVA korraldatud spordiüritustel
15.3. EKVA poolt osavõtumaksu tasumine muudel spordiüritustel;
15.4. rahaline toetus erakorralistel juhtudel vastavalt EKVA finantsvõimalustele.

16. Toetuse EKVA liikmele määrab EKVA juhatus oma koosoleku otsusega EKVA liikme esildise alusel. Otsused toetuse määramise kohta võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

17. Esildised toetuse saamiseks esitatakse EKVA sekretärile vähemalt 10 päeva enne korralise koosoleku toimumist. Erakorralistel juhtudel võib juhatus otsuse vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata. EKVA juhatuse reglemendi punktis 17 kirjeldatud menetluse kohaselt.

Enno Akkel
President

Helgi Sagor
Sekretär