Avaleht
Info
Dokumendid
Põhikiri
Statuudid
Liikmed
Juhatus
Revisjonikomisjon
Võistlused
Parimad sportlased
Statistika
Auliikmed
Arhiiv
Galerii

Põhikiri

 

EESTI KERGEJÕUSTIKUVETERANIDE ASSOTSIATSIOONI PÕHIKIRI
1. Üldsätted
    1.1.     Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon (edaspidi EKVA, mis on ametlikuks lühendiks) on avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing, mis on loodud Eesti spordiveteranidest kergejõustikuhuviliste aktiivse tegutsemise korraldamiseks. EKVA tegevus on rajatud tema liikmete laialdasele initsiatiivile ning demokraatlikele põhimõtetele.
    1.2.    EKVA juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu põhikirjast ja määrustest ning käesolevast põhikirjast.
    1.3.    EKVA on oma liikmetele kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, kellel on pitsat ja finantsoperatsioonide iseseisva teostamise õigus. EKVA ei anna materiaalselt abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, juhtimis-ja kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis-kontrollorgani liikmele või nimetatud isiku otsejoones sugulasele.
    1.4.    EKVA-l on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
    1.5.    EKVA asukoht on Tallinn, Trummi tn.21-10.
    1.6.    Ingliskeelses asjaajamises tõlgitakse EKVA nimi inglise keelde – Estonian Masters Athletics, lühendatult EstMA.
    1.7.    EKVA on asutatud 1. detsembril 1990. aastal Eesti Kergejõustikuveteranide Ühendusena ja tema õigusjärglasena reorganiseeritud Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooniks 7. novembril 1992. aastal.
2. EKVA tegevuse eesmärk ja põhiülesanded
   
    2.1.    EKVA tegevuse eesmärgiks on kergejõustikuharrastajate ja kergejõustikuhuviliste spordiveteranide tegevuse ühendamine tervise, kehalise tubliduse ja spordimeisterlikkuse säilitamiseks ning parandamiseks.
    2.2.    EKVA tegevuse põhiülesanneteks on:
       2.2.1.Koostöös Eesti Kergejõustikuliiduga Eesti meistrivõistluste läbiviimine seeniorsportlastele  ja kohalike võistluste korraldamise organiseerimine
       2.2.2.    veteranide kergejõustikuvõistluste kalenderplaani koostamine ja kinnitamine;
        2.2.3.    jääb välja;
        2.2.4.    kergejõustikualase rahvusvahelise sportliku suhtlemise reguleerimine, osalemine rahvusvaheliste kergejõustikuveteranide organisatsioonide töös ning välisriikide spordiveteranidega ühisvõistluste korraldamine;
        2.2.5.    spordiveteranide kergejõustikuvõistkondade koostamine rahvusvahelisteks võistlusteks;
        2.2.6.    veteranide kergejõustikualase info levitamine, trükiste koostamine ja väljaandmine, samuti rekordi- ja edetabelite pidamine, kinnitamine ning avaldamine.
3. EKVA liikmed
    3.1.    EKVA liikmeks võib olla iga Eestis alaliselt elav vähemalt 35-aastane naine või 35-aastane mees, samuti samaealine välisriigis elav Eesti Vabariigi kodanikust naine või mees, tema perekonnaliige või järeltulija, kes tunnistab ja täidab käesolevat põhikirja.
    3.2.    EKVA liikmeks vastuvõtmise otsustab EKVA juhatus taotleja poolt juhatusele esitatud kirjaliku sooviavalduse alusel.
    3.3.    Kui juhatus keeldub taotlejat EKVA liikmeks vastu võtmast, on taotlejal õigus nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Juhatus on kohustatud selle taotluse esitama otsustamiseks esimesele üldkoosolekule peale taotluse saamist.
    3.4.    EKVA liikmete nimistu on avalik ja pannakse tutvumiseks välja igal üldkoosolekul.
    3.5.    EKVA liikmel on õigus EKVA-st välja astuda juhatusele esitatud  kirjaliku avalduse alusel. Liikme väljaastumise kinnitab juhatus oma otsusega.
    3.6.    EKVA liikme võib juhatus oma otsusega EKVA-st välja arvata käesoleva põhikirja sätete täitmata jätmise, ebaväärika käitumise või muu EKVA-le olulist kahju tekitava tegevuse või tegevusetuse tõttu.
    3.7.    Oma otsusest liikme väljaarvamise kohta ja selle põhjusest peab juhatus liikmele viivitamatult kirjalikult teatama.
    3.8.    EKVA-st juhatuse otsuse alusel välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
    3.9.    EKVA liikme lahkumise surma tõttu EKVA liikmeskonnast fikseerib juhatus oma koosoleku protokollis.

4. EKVA liikme õigused
    EKVA liikmel on õigus:
    4.1.    valida ja olla valitud EKVA juhatusse ja muudesse organitesse vastavalt käesolevale põhikirjale;
    4.2.    osa võtta EKVA poolt korraldatavatest võistlustest ja üritustest;
    4.3.    kasutada EKVA sümboleid ja vara üldkoosoleku või juhatuse poolt määratud tingimustel ja korras;
    4.4.    omada EKVA poolt koostatud põhikirja punktis 2.2.6 nimetatud infomaterjale ja trükiseid;
    4.5.    esitada juhatusele ettepanekuid EKVA tegevuse arendamiseks ja arupärimisi tehtu kohta;
    4.6.    tutvuda EKVA üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollidega.

5. EKVA liikme kohustused
    EKVA liige on kohustatud:
    5.1.    tunnistama ja täitma käesolevat põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
    5.2.    aktiivselt osa võtma EKVA tegevusest ja edendama EKVA eesmärke vastavalt oma võimalustele;
    5.3.    tasuma õigeaegselt liikmemaksu vastavalt juhatuse poolt tehtud otsustele või kehtestatud korrale;
    5.4.    hoidma EKVA-le kuuluvat vara vastavalt võetud kohustustele;
    5.5.    hüvitama EKVA-st väljaastumise või väljaarvamise korral viivitamatult oma rahalised või muud võlgnevused EKVA ees.
6. EKVA üldkoosolek
    6.1.    EKVA kõrgeimaks organiks on tema liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekud toimuvad mitte harvemini kui üks kord aastas, v.a.juhul kui koosoleku kokkukutsumine on takistatud.
    6.2.    EKVA üldkoosoleku pädevuses on:
        6.2.1.    põhikirja muutmine;
        6.2.2.    eesmärgi muutmine;
        6.2.3.    EKVA presidendi (juhatuse esimehe) valimine neljaks aastaks;
        6.2.4.    EKVA revisjonikomisjoni valimine neljaks aastaks;
        6.2.5.    EKVA juhatuse kinnitamine neljaks aastaks vastavalt EKVA presidendi ettepanekule;
        6.2.6.    juhatuse aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni ärakuulamine;
        6.2.7.    perspektiivplaanide kinnitamine järgmiseks tegevusperioodiks;
        6.2.8.    liikmete vastuvõtmise või väljaarvamise üle otsustamine põhikirja punktides 3.3 ja 3.8 nimetatud juhtudel;
        6.2.9.    juhatuse reglemendi ja juhatuse liikmete pädevuse statuudi kinnitamine;
        6.2.10.    EKVA auliikmete nimetamise ning liikmetele toetuste ja autasude määramise statuudi kinnitamine
        6.2.11.    muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste EKVA juhtorganite pädevusse.
    6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
        6.3.1.    üldkoosoleku pädevuses olevate, punktis 6.2 nimetatud küsimuste üle otsustamiseks;
        6.3.2.    kui EKVA huvid seda nõuavad;
        6.3.3.    kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 EKVA liikmetest.
    6.4.    Kui juhatus ei kutsu punktis 6.3.3. nimetatud asjaoludel üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad ise üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
   6.5. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist, avaldades vähemalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes või internetis EKVA veebilehel teate, kus näidatakse ära üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord. Üldkoosoleku päevakorda puutuvad olulised materjalid pannakse välja eelmainitud veebilehele.
    6.6.    Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel päevakorda võetud ja liikmetele teatavaks tehtud.
    6.7.    Välja jäetud.
    6.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle ühe kümnendiku  EKVA liikmetest.
    6.9.    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud EKVA liikmetest.
    6.10.    EKVA põhikirja muutmise, EKVA jagunemise, liitmise või tegevuse lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 koosolekust osavõtnud liikmetest, v.a EKVA tegevuse eesmärgi muutmise puhul.
    6.11.    Põhikirjas ettenähtud EKVA tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
    6.12. Muudatustest põhikirjas teavitatakse EKVA liikmeid vähemalt 10 päeva enne üldkoosolekut, kus muudatused otsustamisele tulevad, pannes need välja punktis 6.5 näidatud veebilehel.
    6.13.    EKVA üldkoosoleku otsused võetakse üldjuhul vastu lahtisel hääletamisel.
    6.14.    EKVA üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
7. EKVA juhatus
    7.1.    EKVA üldkoosolekute vahelisel perioodil juhib EKVA tegevust üldkoosoleku poolt kinnitatud vähemalt 5-liikmeline juhatus, mille koosseisus on president, asepresident, sekretär ja juhatuse liikmed.
    7.2.    Juhatuse liikmed esindavad EKVA-t kõigis õigustoimingutes kolm juhatuse liiget koos, välja arvatud president, kes esindab EKVA-t ainuisikuliselt.
    7.3.    Juhatuse koosolekud toimuvad üldjuhul vähemalt üks kord kvartalis. Koosoleku aeg,  koht ning päevakord teatatakse juhatuse liikmetele posti, e-posti, või telefoni teel vähemalt 5 päeva enne koosolekut. Juhatuse liige võib sekretärilt eelnevaks tutvumiseks nõuda päevakorda puutuvaid olulisi materjale.
    7.4.    Juhatuse koosoleku kutsub kokku president või asepresident.
    7.5.    Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest, nende seas president või asepresident, kes juhatab koosolekut.
    7.6.    Otsused võetakse juhatuse koosolekutel vastu üldjuhul lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.
    7.7.    Juhatus võib otsuse vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
    7.8.    Juhatus koostab juhatuse reglemendi, mis sätestab juhatuse koosoleku ettevalmistuse ja selle kodukorra ning juhatuse liikmete pädevuse statuudi, mis sätestab juhatuse liikmete kohustused, õigused ja vastutuse ning esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
    7.9.    Tööülesanded valitud juhatuse liikmete vahel jagatakse presidendi või teda asendava asepresidendi ettepanekul juhatuse otsusega. EKVA juhatuse poolt juhatuse liikmetele antud ülesannete täitmisel tehtud vajalikud kulutused tuleb juhatuse liikmetele võimaluse korral  juhatuse otsusega hüvitada.
    7.10.    EKVA juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

8. EKVA juhatuse põhiülesanded
    8.1.    EKVA juhatuse põhiülesanded on:
        8.1.1.    EKVA üldkoosolekute ettevalmistamine, läbiviimine ja otsuste ellurakendamine;
        8.1.2.    EKVA tegevuse kõigi jooksvate küsimuste lahendamine;
        8.1.3.    võistlusjuhendite, kalendriaasta tegevus-, spordiürituste kalender-, finantsmajanduslike plaanide ja nende eelarvete kinnitamine ning ellurakendamine, täitmise käigu kontrollimine;
        8.1.4.    EKVA liikmete vastuvõtmine, liikmeskonnast väljaarvamine ja liikmete üle arvestuse pidamine;
        8.1.5.     otsuste tegemine liikmemaksude suuruse ja nende maksmise korra kohta;
        8.1.6.    EKVA rahaliste vahendite ja varade käsutamine ning aruandluse korraldamine, hoiukontode haldamine;
        8.1.7.    EKVA põhikirja sätete täitmise jälgimine, vajadusel põhikirja täiendamise ja muutmise ettepanekute väljatöötamine ning esitamine EKVA üldkoosolekule;
        8.1.8.    EKVA välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
        8.1.9.    statuudi väljatöötamine EKVA auliikmete nimetamiseks, toetuste ja autasude määramiseks ning auliikmete nimetamine, toetuste ja autasude määramine statuudi alusel;
        8.1.10.    EKVA esindamine spordi- ja teistes organisatsioonides ja asutustes;
        8.1.11.    vajadusel alaliste või erikomisjonide moodustamine ning nende suuruse, koosseisu ja ülesannete määramine.
        8.1.12.    aruandmine üldkoosolekule oma tegevusest
    8.2.    EKVA president tegutseb põhikirja alusel ning esindab EKVA-t kõigis organisatsioonides, asutustes ja ettevõtetes, sõlmib vajadusel raamlepinguid ning annab välja volikirju.
    8.3.    EKVA asepresident asendab presidenti tema äraolekul või volitusel ning abistab presidenti tema ametiga kaasnevate kohustuste täitmisel.
    8.4.    EKVA sekretäri ülesanneteks on:
        8.4.1.    koosolekute protokollimine;
        8.4.2.    EKVA liikmete registri pidamine;
        8.4.3.    EKVA liikmete ja juhatuse liikmete teavitamine eelseisvatest koosolekutest, nende läbiviimiseks oluliste materjalide levitamine;
        8.4.4.    EKVA dokumentatsiooni korrashoidmine.
9. EKVA vahendid ja vara
    9.1. EKVA vahendid ja vara moodustavad:
        9.1.1.    liikmemaksud
        9.1.2.    juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ja toetused;
        9.1.3.    riigi ja kohalike omavalitsuste eraldised ning toetused;
        9.1.4.    sihtkapitalide ja asutuste eraldised ning toetused;
        9.1.5.    kingitused, pärandid ning muud annetused, toetused ja kolmandate isikute poolt eraldatud vahendid.
        9.1.6.    EKVA põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatud tasulistest spordiüritustest laekunud sissetulekud;
        9.1.7.    sponsor- ja reklaamlepingute, loteriide, intresside ja muude laekumiste tulud;
        9.1.8.    tegevuse kindlustamiseks vajalikud materjalid ja varad;
        9.1.9.    muud sissetulekud, mis on laekunud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.
    9.2.    EKVA vara ja vahendid kuuluvad EKVA-le. Neid kasutatakse ainult EKVA eesmärgi saavutamiseks. EKVA vara kajastub EKVA bilansis.
    9.3.     EKVA-le üleantava vara võtab üleandmise- vastuvõtmise aktiga vastu EKVA juhatus. Aktis peavad olema toodud andmed vara üleandja ja vastuvõtja kohta, vara üleandmise aeg, vara koosseis ja väärtus, kinnisvara üleandmise korral lisaks loetletud andmetele ka andmed vara päraldiste, seisukorra, kasutamisviisi ja puuduste kohta ning vajadus märke tegemiseks kinnistusraamatus.
    9.4.    Üleantava mitterahalise vara väärtuse hindamise korraldab juhatus ja teeb vajalikud toimingud vara üleminekuks EKVA omandisse. EKVA-le üleantavad rahalised vahendid kantakse EKVA arveldusarvele.
    9.5.    EKVA majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.
    9.6.    EKVA peab vahendite ja varade üle raamatupidamisarvestust ja aruandlust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
10. EKVA finantstegevuse kontrollimine
    10.1.    EKVA finantstegevust kontrollib üldkoosoleku poolt valitud revisjonikomisjon.
    10.2.    Revisjonikomisjon koosneb kolmest EKVA liikmest, kes samaaegselt ei või olla juhatuse liikmed.
    10.3.    EKVA revisjonikomisjon kontrollib EKVA finantsmajanduslikku olukorda, samuti EKVA tegevust, dokumentatsiooni ja asjaajamist vähemalt üks kord aastas ning koostab revideerimise akti.
    10.4.    Revisjonikomisjon annab oma tegevusest ja revideerimise tulemustest aru EKVA üldkoosolekule.
11. EKVA ühinemine ja jagunemine ning tegevuse lõpetamine
    11.1.    EKVA ühinemine ja jagunemine toimub EKVA liikmete üldkoosoleku otsusega Mittetulundusühingute seadusega kehtestatud korras.
    11.2. EKVA tegevus lõpetatakse seadusega sätestatud juhtudel ja korras.
11.3.    EKVA tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsuse alusel, kui EKVA tegevuse lõpetamine oli lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina.

    12. EKVA likvideerimine
    12.1.    EKVA tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine Mittetulundusühingute seadusega sätestatud korras. Likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
    12.2.    Likvideerijad lõpetavad EKVA tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Nõuetest järelejäänud EKVA vara ja vahendid antakse üle avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule.
    12.3.    EKVA tegevuse lõppemisel kustutatakse EKVA likvideerijate avalduse põhjal registrist.- välja jäetud
    12.4.    Likvideerijad annavad EKVA dokumendid ja muud materjalid üle Eesti Kergejõustikuliidule.- välja jäetud
13. EKVA põhikirja registreerimine
    EKVA põhikiri registreeritakse Mittetulundusühingute seadusega kehtestatud korras.
Muudatused ja täiendused Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni põhikirja on tehtud ning muudetud ja täiendatud põhikiri on vastu võetud EKVA üldkoosolekul Põltsamaal 11.detsembril 2021.aastal.